top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Agressie, en daarna? en opdrachtgevers/deelnemers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, voorlichting, workshop of het bieden van persoonlijke coaching, begeleiding en/of ondersteuning die wordt aangeboden via de internetsite www.agressieendaarna.nl , hierna te noemen 'training'. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing bij het verstrekken van een opdracht tot verkoop van producten via Agressie, en daarna?

 

1.2 Op overeenkomsten zoals vermeld in artikel 1 zijn tevens van toepassing de Algemene voorwaarden van Agressie, en daarna? betreffende het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht. Bij tegenstrijdigheden tussen bepalingen van voren vermelde Algemene voorwaarden en bepalingen van onderhavige trainings- voorwaarden prevaleren de laatste.

 

1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan: elke organisatie, elke instelling of elke particulier die één of meer personen heeft ingeschreven voor een training.

 

1.4 Onder deelnemer wordt verstaan: de door opdrachtgever aangemeld persoon voor deelname aan een door Agressie, en daarna? verzorgde training.

 

1.5 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Agressie, en daarna?

 

1.6 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Agressie, en daarna? en opdrachtgever/ deelnemer komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Agressie, en daarna? aan opdrachtgever/ deelnemer van dienst inschrijving.

 

2.2 Inschrijving is uitsluitend mogelijk via ons e-mailadres info@agressieendaarna.nl of via ons correspondentieadres, tenzij bij de omschrijving van de training anders wordt vermeld.

 

2.3 Als een training is volgeboekt wordt u (indien gewenst) op een wachtlijst geplaatst. Komt er voor de desbetreffende training een plaats vrij, of wordt er een extra training georganiseerd, dan wordt u tijdig geïnformeerd.

 

Artikel 3 - Annulering door opdrachtgever/ deelnemer

3.1 Annulering van een training door de opdrachtgever/ deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden via ons e-mailadres info@agressieendaarna.nl of via ons correspondentieadres. De datum van verzenden (datum poststempel) geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Agressie, en daarna? De op het moment van de annulering geplande startdatum van de training geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

 

3.2 Annulering door de opdrachtgever/ deelnemer van een training kan tot vier weken voor aanvang van de training kosteloos geschieden, onder aftrek van een bedrag van € 75,00 (Vijfenzeventig euro) aan administratie kosten. Vanaf vier tot twee weken voor aanvang van de training is 50% met een minimum van € 100,00 (Honderd euro) van het trainingsgeld verschuldigd. Indien minder dan twee weken voor de aanvang van de training wordt geannuleerd, is het volledige trainingsbedrag verschuldigd. De hier genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 4 - Annulering door Agressie, en daarna?

4.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training heeft Agressie, en daarna? altijd het recht een training te annuleren of te verschuiven en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn aan vergoeding van schade of kosten.

 

Artikel 5 - Vervanging

5.1 De opdrachtgever/ deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg met Agressie, en daarna? een ander persoon aan de training deel laten nemen. Aanmeldingen voor een vervanging kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan via ons e-mailadres info@agressieendaarna.nl of via ons correspondentieadres . De vervanging is pas definitief nadat Agressie, en daarna? deze schriftelijk heeft bevestigd. Vervanging na de start van een training is niet toegestaan.

 

5.2 Deze bepaling laat onverlet het recht van Agressie, en daarna? op grond van artikel 4.

 

Artikel 6 - Betaling

6.1 Agressie, en daarna? brengt de door opdrachtgever/ deelnemer verschuldigde vergoedingen, ook wel trainingsgeld genoemd, in rekening door middel van een factuur.

 

6.2 De reis- , arrangements- en verblijfkosten alsmede (eventuele) verplichte literatuur in verband met / deelnemer aan een training zijn in het trainingsgeld niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

 

6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is , dient de opdrachtgever/ deelnemer facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen en in elk geval vóór aanvang van de betreffende training tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

6.4 Indien de opdrachtgever/ deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Agressie, en daarna? steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Agressie, en daarna? gerechtigd de verdere uitvoering en/of de voorbereiding van deelname aan de training onmiddellijk te schorsen.

 

6.5 De opdrachtgever/ deelnemer is bij niet tijdige nakoming van betaling steeds verplicht aan Agressie, en daarna? alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de kosten van het incassobureau, alsmede in de werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van een deurwaarden en advocaten. Ook indien deze de in recht toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever/ deelnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00 (Éénhonderdvijfentwintig euro) exclusief BTW.

 

Artikel 7 - Opschorting en ontbinding

7.1 Agressie, en daarna? heeft het recht deelname van de opdrachtgever/ deelnemer dan wel van de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) van de training te weigeren of de voorbereiding te stoppen/ op te schorten, indien de opdrachtgever/ deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6

 

Artikel 8 - Auteursrechten

8.1 Het auteursrecht op de door Agressie, en daarna? uitgegeven brochures, documentatie en/of projectmateriaal, en het trainingsmateriaal berust bij Agressie, en daarna?, tenzij een andere auteurhebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Agressie, en daarna? zullen door de opdrachtgever/ deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of rechtstreeks of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

 

8.2 Opdrachtgever behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid, bedrijfsgegevens

9.1 De aansprakelijkheid van Agressie, en daarna? ten aanzien van trainingen, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor de door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade , inclusief gevolgschade waarvan het ontstaan aan Agressie, en daarna? toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 

9.2 Agressie, en daarna? aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van opdrachtgever/ deelnemer.

 

9.3 Al het door Agressie, en daarna? ontwikkelde en of samengestelde curcusmateriaal danwel ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een training, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan het Agressie, en daarna? op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Agressie, en daarna? aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

 

9.4 Agressie, en daarna? verplicht zich alle door opdrachtgever/ deelnemer verstrekte (bedrijfs)gegevens zorgvuldig te bewaren. Agressie, en daarna? deelt deze informatie op geen enkele wijze met derden.

 

9.5 Deelnemer dient de namens Agressie, en daarna? gegeven (veiligheids)instructies, normen en waarden in acht te nemen. Bij weigering door deelnemer hiervan, zijn de gevolgen daarvan volledig voor deelnemer.

 

Artikel 10 - Overige bepalingen

10.1 Bij melding van klachten kan opdrachtgever/ deelnemer een beroep doen op de klachtenprocedure van Agressie, en daarna? Melding hiervan kan uitsluitend schriftelijk gestuurd worden via ons e-mailadres info@agressieendaarna.nl of u stuurt uw klacht naar ons correspondentieadres.

 

10.2 Onder een klacht wordt in dit verband verstaan iedere melding van een opdrachtgever/ deelnemer aan een training waaruit blijkt dat niet aan dienst verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand en waarvan duidelijk is (gelet op de teleurstelling bij de deelnemer) dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie van Agressie, en daarna?

 

 

Correspondentieadres:

Agressie, en daarna?

Gagelboschplein 143

5654 KS Eindhoven

 

E-mailadres:

info@agressieendaarna.nl

bottom of page