top of page

Integriteit kwesties

Bij integriteit kwesties gaat het over gedrag van een ander dat aan anderen of de organisatie wordt aangedaan. De melder/ klokkenluider is getuige en meestal zelf geen slachtoffer. Het gaat altijd over misstanden of EU schendingen.

Wat is een misstand?  

Van een misstand is sprake indien het maatschappelijk belang in het geding is en er sprake is van één of meer van de volgende kenmerken:

 • Er is sprake van een overtreding van de wet

 • Er is of dreigt gevaar voor de volksgezondheid.

 • Er is of dreigt gevaar voor de veiligheid van personen.

 • Er is of dreigt gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

 

Twee (wettelijke) pijlers

 1. Sociaal veilige werkplek            

 2. Integere organisatie

Pijler 1: Veilige werkplek

 • Iedereen in Nederland heeft recht op een (sociaal) veilige (werk)omgeving.

 • Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid hier beleid op te voeren.

 • Beoordeling risico's PSA is een onderdeel van RI&E.

 • Fysieke arbeidsbelasting

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

 

Pijler 2: Integriteit Wet bescherming klokkenluiders*

Het bevorderen van een bedrijfscultuur waarbinnen misstanden worden voorkomen, is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Het getuigt van goed werkgeverschap om hierop beleid te voeren. Sinds 1 juli 2016 is volgens de Wet Huis van Klokkenluiders (WHvK) een organisatie met meer dan vijftig werknemers verplicht om een meld of een klokkenluidersregeling te hebben, zodat misstanden gemeld kunnen worden.

 

* De Wet bescherming klokkenluiders voor publieke werkgevers gelden de vereisten uit de Europese richtlijn vanaf 17 december 2021 rechtstreeks.

* Geldt ook voor kleinere bedrijven die vallen onder Wwft en die te maken hebben met financiële producten en diensten.

Wat is een inbreuk op het EU-recht?

Inbreuk op het EU recht (EU schendingen) zijn handeling of nalatigheid met betrekking tot de volgende domeinen van het EU-recht:

 • Overheidsopdrachten, zoals aanbestedingen;

 • Financiële diensten, producten, markten ter voorkoming van witwassen en terrorisme bestrijding;

 • Productveiligheid en product conformiteit;

 • Veiligheid en vervoer;

 • Bescherming van het milieu;

 • Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;

 • Veiligheid van levensmiddelen, diervoeders, dierengezondheid en dierenwelzijn

 • Volksgezondheid;

 • Consumentenbescherming;

 • Bescherming van persoonsgegevens

 

Wanneer meldt je een misstand of een inbreuk?

Bij een vermoeden dat gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie.

 1. Het maatschappelijk belang in het geding is

 2. Bij inbreuk op het EU-recht

Een vertrouwenspersoon in uw organisatie is wenselijk

Deze maakt ongewenste omgangsvormen en integriteit kwesties bespreekbaar

bottom of page