top of page

Spiegelgroep voor Geweld hoort nergens thuis

Minister Hugo de Jonge heeft in juli 2018 plannen gepresenteerd om huiselijk geweld en kindermishandeling tussen 2018 en 2021 aan te gaan pakken. Dit is gepresenteerd onder de naam Geweld hoort nergens thuis. Om een wezenlijk verschil te maken voor de slachtoffers, is het belangrijk dat landelijk en regionale partijen multidisciplinair en systeemgericht werken. Dit gaan ze doen op de volgende manieren: Regionale aanpak, Klein landelijk kernteam, Landelijke stuurgroep en daar komt nu extra bij een Spiegelgroep. Deze spiegelgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen die zelf huiselijk geweld hebben meegemaakt. Hun taak wordt om plannen en onderzoeken en te gaan beoordelen vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid. Ook zullen ze zowel landelijk als regionaal gaan praten met partijen die hier ook bij betrokken zijn. De Spiegelgroep is gestart op 11 maart 2019.

Het programma Geweld hoort nergens thuis is opgebouwd langs drie actielijnen:

1. Eerder en beter in beeld

Door het geweld eerder en beter in beeld te hebben, kan de duur van het geweld worden verkort en kan erger worden voorkomen. Door het geweld beter in beeld te hebben, weten we beter hoe het slachtoffer en diens omgeving het beste kan worden geholpen.


2. Stoppen en duurzaam oplossen

Het geweld wordt zo snel mogelijk gestopt. Samenwerkende hulpverleners bieden samenhangende hulp, gericht op duurzaam herstel van veiligheid. Plegers worden passend aangepakt. Voor het hele gezinssysteem wordt steun of hulp georganiseerd die bijdraagt aan herstel en veerkracht. Alle gezinsleden en hun sociale netwerk zijn betrokken (systeemgericht). Waar nodig in samenwerking met de veiligheidsketen.


3. Specifieke groepen

Voor een aantal specifieke doelgroepen met specifieke problemen is extra aandacht nodig, waaronder slachtoffers van loverboys, seksueel geweld, ouderenmishandeling, kinderen in kwetsbare opvoedsituaties en kinderen die zich bevinden in een complexe scheiding. Het programma omvat een aantal extra acties rondom deze specifieke groepen.

Het programma Geweld hoort nergens thuis richt zich met name op de fase waarin huiselijk geweld en kindermishandeling al plaatsvindt.

In het rapport wordt geschetst welke maatregelen de Rijksoverheid in gang zet om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken, met planning en fasering en financiën.

(Bron: www.huiselijkgeweld.nl/beleid/landelijk/geweld-hoort-nergens-thuis)


Downloads:

Geweld hoort nergens thuis. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf-bestand, 1.2 MB, via rijksoverheid.nl)

Kamerbrief over Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ (pdf-bestand, 124 KB, via Rijksoverheid.nl)

bottom of page